Lord Milner se baadjie so goed soos groen-en-goud (Afrikaans)

Benewens White was die gewese Springbokvoorryman, Toks van der Lmde, ook een van die aand se eregaste.
Wolmarans het gesê sy gb die baadjie beteken baie vir White en dat dit vir horn spesiaal is. White het gesê hy voel ongebooflik geeerd dat die skool so iets aan horn gegee bet en hy is baie tiotsdaarop.

Volgens horn was hy ongelooflik bevoorreg om as kind in n landelike landbougemeenskap soos Settlers te kon wees. Dit is te wyte aan my opvoeding en wat ek as kind ervaar het, wat later jare van die boustene was in my sukses.? Wolmarans het gesê dit bet baie vir die skool beteken om erekleure aan so n oudleerder te kon gee. Die skool is baie trots dat rugby vir White by Lord Muner begin het.

Volgens haar het Forever Resorts die skool betrek om met idees vorendag te kom om die geleentheid vir White spesiaal te maak.

Lord Mimer bet besluit op n spesiale toekenning ann White en het die wide aan die rol gesit om erekleure ann sy bekendste oudleerder te gee. Dit word normaalweg aan onder andere hoofleiers toegeken.

Wolmarans het gesê n ondememing in Durban het spesiaal White se erebaadjie in sy grootte gemnak. White het aan Die Pos gesê hy het die rugbygesprek en gehoor op Bela-Bela verskriklik geniet en is ontsettend dankbaar teenoor Lord Mimer vu die besondere eer wat na sy kant toe gekorn het.

Om die aand op die herinneringspad te kon terugloop, het vir horn die vele goeie tye as kind Iaat onthou.
Op n vraag waarom hy sulke toesprake in sy besige dagboek inpas, het hy ges? dit gee aan horn die geleentheid orn te kan teruggee aan skole, veral in die platteland, omdat dit belangrike gebiede is waarvan rugby se kern korn.

Benewens die gewese Bokbreier, was sy broer, John, ook n oudleerder van Lord Mimer. Mnr. Hector van Aardt, hoof van Lord Milner-skool op Settlers, me. Sonja Rautenbach, hoof van Huis Taije, en die gewese Springbokbreier, Jake White, tydens die huldigingsaand ten bate van Huis Taije en Lord Mimer.

n Trotse Jake White, gewese Springbokafrigter. met sy erebaadjie van Lord Milner-skool op Settlers.

Click here to view Forever's TV advertisement

Scan or click below QR-code to find the nearest Forever Property

QR Code

Scan below QR-code to view the Leisure Brochure

Scan the QR code